KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W CELACH PROWADZENIA KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Domega Klaudyna Kudela, 60-202 Poznań ul. Krauthofera 42, dalej: Administrator.
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail:info@domega.pl, lub pisemnie na adres: Domega 60-202 Poznań ul. Krauthofera 42
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej z Panią/Panem korespondencji drogą elektroniczną oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
  4. Pana/Pani dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, informatyczne i prawne, a także innym podmiotom, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych okaże się niezbędne w związku z przedmiotem prowadzonej korespondencji.
  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  9. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.
domega